Parteneriat pentru dezvoltarea serviciilor sociale în Corbeanca

Obiectiv general

Optimizarea proceselor la nivelul autorității locale prin dezvoltarea de mecanisme de cooperare între Primăria Corbeanca și organizațiile societății civile, precum și implementarea unor măsuri de consultare a acestor organizații și a cetățenilor pentru identificarea priorităților de intervenție în domeniul social și planificarea strategică.

Obiective specifice

OS 1 – Creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local prin monitorizarea și evaluarea gradului în care se implementează măsurile și acțiunile stabilite prin strategii naționale/locale în domeniul vizat și propunerea de activități pentru aplicarea acestora.

OS 2 – Consolidarea colaborării între ONG-uri, comunitate și autoritatea locală prin dezvoltarea și operaționalizarea unui mecanism de consultare publică în privința măsurilor și acțiunilor necesare pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local.

OS 3 – Dezvoltarea capacității ONG urilor și a altor parteneri sociali care activează în domeniul serviciilor sociale de a elabora și susține inițiative în vederea dezvoltării comunitare prin organizarea a 4 sesiuni de formare în domenii precum dezvoltarea comunitară, dezvoltarea serviciilor sociale, nediscriminare și egalitate de șanse și management de proiect.

OS 4 – Promovarea și susținerea participării partenerilor sociali și a cetățenilor la dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local prin organizarea unor workshop-uri și ateliere de lucru care să susțină implicarea și participarea civică în formularea intervențiilor prioritare și elaborarea strategiilor la nivel local.

Activitățile proiectului:

A1 – Managementul Proiectului
A2 – Informare și publicitate
A3 – Elaborarea unui mecanism de analiză și monitorizare a modului în care sunt implementate la nivel local măsurile și acțiunile prevăzute de strategiile și procedurile naționale și locale în domeniul social.
A4 – Dezvoltarea unui mecanism de colaborare între autoritatea locală, parteneri sociali și cetățeni care să susțină dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local.
A5 – Organizarea și derularea a 4 sesiuni de formare pentru personalul din cadrul ONG urilor și partenerilor sociali.
A6 – Organizarea și derularea a 10 întâlniri cu membrii comunității in vederea promovării cetățeniei active și a voluntariatului.

Rezultate așteptate:

• Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
• Capacitate crescută a ONG urilor și partenerilor sociali care activează în domeniul social de a monitoriza gradul de implementare a măsurilor și acțiunilor stabilite prin strategii locale/naționale în domeniu.
• Mecanism de consultare și cooperare între autoritatea locală și societatea civilă dezvoltat și utilizat.
• Nivel de competențe crescut pentru 80 de persoane din cadrul ONG urilor și partenerilor sociali în formularea și promovarea dezvoltării serviciilor sociale la nivel local și în domeniul egalității de șanse și nediscriminării.
• 100 de cetățeni din comuna Corbeanca instruiți/informați cu privire la rolul activ pe care îl pot avea în dezvoltarea locală.
• 20 persoane din cadrul ONG urilor sau a altor parteneri sociali implicați în formularea propunerilor pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local.

Durata proiectului

12 luni (20.07.2022 – 19.07.2023)

Valoarea totală a proiectului

362.298,98 lei

(Valoare eligibilă nerambursabilă: 355.053,00 lei; Valoare cofinanțare: 7245,98 lei)

Organizația care implementează proiectul

Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Provocație